ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΜΕ

0
357

Προς τους κκ. Υπουργούς

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και

Επικρατείας

 

Η νέα κρατική διαφήμιση της ΔΕΗ, η οποία προβάλλεται πανελλαδικά, κόστισε στο κράτος, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, παρά την πρόβλεψη της νομοθεσίας σχετικά με την κρατική διαφήμιση(Ν. 2328/1995 γνωστός ως “Νόμος Βενιζέλου” για τα ΜΜΕ, και ΠΔ. 261/1997, όπως ισχύουν και έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα) στους οποίους προβλέπεται ρητά ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% της συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κάτι τέτοιο δεν τηρήθηκε στην εν λόγω διαφημιστική καμπάνια.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 του Νόμου 2328/1995 «Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)».

Ομοίως στο άρθρο 4 του ΠΔ 261.1997, «Υποχρέωση προγραμματισμού διαφημιστικής προβολής», μεταξύ άλλων προβλέπονται:

 

Παρ.1. Κάθε Οκτώβριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να καταρτίζουν αναλυτικό, σε είδος και προϋπολογιζόμενη αξία, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό καθώς και των εν γένει δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος.

Παρ.2. Στα προγράμματα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κάθε φορέα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) καθώς και η συμμετοχή των Περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στη δαπάνη βάσει των Παρακάτω ποσοστών.

α) Το ποσοστό συμμετοχής των εντύπων μέσων (εφημερίδων και περιοδικών) στην κατανομή αυτή είναι τουλάχιστον 40% και του ραδιοφώνου τουλάχιστον 10%.

β) Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης επί των ανωτέρω ποσοστών για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι δραστηριότητες αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος ή χαρακτήρα.

 

Επειδή στην παρούσα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία ο ισχνός, έως και ανύπαρκτος, προϋπολογισμός για τις κρατικές διαφημίσεις έρχεται ως «μάννα εξ ουρανού» για τα χειμαζόμενα από την κρίση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που απειλούνται με αφανισμό

Επειδή εδώ και χρόνια τα Περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καταγγέλλουν διαφθορά και αδιαφάνεια στη νομή του προϋπολογισμού της κρατικής διαφήμισης, και τα τελευταία χρόνια υπό αντίξοες συνθήκες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλουν θετικά στην τοπική πολιτική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη,

Επειδή η διαφήμιση και δη η κρατική διαφήμιση στόχο έχει να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα προς όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και τα Περιφερειακά Μέσα είναι αυτά που βρίσκονται κατεξοχήν δίπλα στους κατοίκους της περιφέρειας,

ΕΡΩΤΑΣΘΕ κκ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

  • Βάσει ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή των μέσων στα οποία προβάλλεται η κρατική διαφήμιση της ΔΕΗ;
  • Γιατί δεν έχει διατεθεί, όπως ρητά ο νόμος ορίζει, το 30% του ως άνω ποσού της διαφήμισης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας ;
  • Πώς προτίθεσθε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία, η οποία πλήττει τη βιωσιμότητα των περιφερειακών μέσων και χιλιάδες εργαζομένους και να κατανείμετε τη διαφήμιση της ΔΕΗ, όπως και τις λοιπές κρατικές διαφημίσεις, δίκαια σε όλα τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει;

 

Ο Βουλευτής

Γιάννης Καράμπελας