ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

0
844

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Οι εμφανίσεις των υποψηφίων Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου (και της 2ας Ιουνίου όπου χρειαστεί) στα πάσης φύσεως και κατηγορίας Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα (και στο Διαδίκτυο εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων) υπόκεινται σε μια σειρά περιορισμούς που κατά βάση ορίζονται στο άρθρο 6 παρ.2 του Ν3870/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής:

α. Απαγορεύεται στους υποψηφίους η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών. Για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως υποψηφίου εξετάζεται η με κάθε τρόπο δημόσια αναγγελία της υποψηφιότητάς του και δεν απαιτείται η επίσημη αναγγελία του κατά τους όρους του νόμου. (Οδηγία ΕΣΡ)

β. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές περιορίζεται αριθμητικά ως εξής:

– Δύο (2) φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ Εθνικής εμβέλειας

Μια (1) φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας

– Μια (1) φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

γ. Ως εμφανίσεις κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται:

– Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων

– Η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων.

– Η κάλυψη κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Δεν θεωρούνται ως εμφανίσεις του υποψηφίου κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου οι εξής περιπτώσεις:

  • Οποιαδήποτε εμφάνιση του υποψηφίου γίνεται με την τρέχουσα επαγγελματική του ιδιότητα, δεν σχετίζεται με τις εκλογές και εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή ομιλία του.

 

  • Η στιγμιαία αναφορά του ονόματος ή η απεικόνιση του υποψηφίου εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή ή δήλωσή του ή ομιλία του.

 

 

δ. Εξαίρεση από τον περιορισμό των εμφανίσεων όπως προσδιορίζεται παραπάνω αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

 

  • Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το πρωτοδικείο έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τριών (3) ακόμη συνυποψηφίων τους στις συζητήσεις αυτές.

 

  • Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων συνδυασμών.

 

  • Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

 

  • Οι Σταθμοί οφείλουν να φροντίσουν –με την κατάλληλη εναλλαγή των προσκαλουμένων στις συζητήσεις για την ίση κατά το δυνατόν εμφάνιση όλων των υποψηφίων ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία και η αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών (Οδηγία ΕΣΡ).

 

ε. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους περιορισμούς αυτούς εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο ΟΤΑ.

 

στ. Τυχόν επανάληψη εκπομπής όπου έλαβε χώρα εμφάνιση υποψηφίου θεωρείται ως δεύτερη εμφάνιση του ιδίου υποψηφίου, ανεξαρτήτως της ώρας μετάδοσης της επαναληπτικής εκπομπής.

 

ζ. Εμφανίσεις υποψηφίων το βράδυ της Κυριακής 26/5/19 δεν υπολογίζονται στον αριθμό επιτρεπόμενων εμφανίσεων για κάθε υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο εφόσον δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του πρώτου γύρου.

 

η. Εννοείται ότι για τις εμφανίσεις αυτές απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος. Τυχόν αποδεδειγμένη καταβολή επιφέρει την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμα και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους των Μέσων

 

θ. Στους υποψήφιους που παραβιάζουν τους ανωτέρω περιορισμούς επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Στους εκπροσώπους των Μέσων που παραβιάζουν τους περιορισμούς επιβάλλεται με απόφαση του ΕΣΡ, πρόστιμο από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Κάθε παράβαση θεωρείται αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή αντίστοιχα επιβολή του προστίμου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν είναι ο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που προηγείται της ψηφοφορίας του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δηλαδή οι περιορισμοί ξεκινούν από τις 26 Απριλίου 2019.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

α. Απαγορεύονται οι κάθε είδους διαφημίσεις συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων όταν αυτές υπερβαίνουν το από το άρθρο 7 του Ν3870/10 προβλεπόμενο χρηματικό όριο (αφορά τους υποψηφίους)

 

β. Κατά τη μετάδοση των διαφημίσεων αυτών πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της δεοντολογίας της κείμενης νομοθεσίας. Πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του συνδυασμού ή του υποψηφίου ο οποίος τις παρήγαγε και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν σαν αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας άλλων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας άλλου συνδυασμού.

 

γ. Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης διαφήμισης παρά μόνο αν διαπιστωθεί παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και των Οδηγιών του ΕΣΡ (που θα εκδοθούν).

 

δ. Οι διαφημίσεις πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσής τους προηγείται για τους μεν τηλεοπτικούς σταθμούς κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα σε συνέχεια.

 

ε. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ.21 του ν2328/95 τα οποία προβάλλουν αμέσως ή εμμέσως το έργο των υποψηφίων.

 

 

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ

 

α.  Δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη δημοσίευση άρθρων, δηλώσεων ή ομιλιών, περιοδειών και άλλων προεκλογικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, καθώς και των θέσεων των συνδυασμών, αλλά και συνεντεύξεων γραπτού κειμένου στο διαδίκτυο, με δεδομένο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική ύλη. Φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπεριέχουν οικονομική συναλλαγή (απαγορεύεται από το νόμο), κάτι που είναι αυτονόητο, αφού αποτελεί βασικό κανόνα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Επίσης επιτρέπεται η αναμετάδοση δηλώσεων ή συνεντεύξεων από άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει η σχετική επισήμανση.

β.  Εκ του νόμου δεν τίθεται κανένας σχετικός περιορισμός για την προβολή δραστηριοτήτων, διαφήμισης κλπ στον έντυπο τύπο με την επιφύλαξη βεβαίως των οικονομικών περιορισμών που υπάρχουν.

γ. Δεν υπάρχει περιορισμός στα banners ή στο λοιπό διαφημιστικό υλικό που διακινείται μέσω διαδικτύου,  υπό την επιφύλαξη βεβαίως της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις δαπάνες του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από την ΕΕΤΕΠ γίνεται προσπάθεια να αλλάξει η διάταξη για την εμφάνιση ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  των υποψήφιων αυτοδιοίκητικων.

Προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση να αλλάξει το εν λόγω άρθρο για  εμφανίσεις μέσα στην προεκλογική περίοδο  ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ,  τουλάχιστον  για τους επικεφαλής των συνδυασμών.