ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ DIGEA ΚΑΙ ΕΕΤΤ

0
362

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ , ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Της Επαγγελματικής Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (ΕΕΤΕΠ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 39, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

 

ΠΡΟΣ

1) Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο  «DIGEA- Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε»    που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Σωρού αριθ. 26 , όπως εκπροσωπείται νόμιμα

2)  Την  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)  που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 60, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: στον Υπουργό Επικρατείας κ. Νικόλαο Παππά,   Μέγαρο Μαξίμου , Ηρώδου Αττικού 19 Αθήνα  

 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας θέτουμε  υπόψη σας τα ακόλουθα :

 

Όπως γνωρίζετε η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας – ΕΕΤΕΠ, είναι η μεγαλύτερη, αντιπροσωπευτικότερη και ουσιαστικά η μόνη υπαρκτή και ενεργή συνδικαλιστική έκφραση του χώρου και εκπροσωπεί όχι μόνο τα μέλη της, που είναι οι μεγαλύτεροι και εγκυρότεροι Ενημερωτικοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί της περιφέρειας αλλά και το σύνολο της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης. Υπό αυτή την ιδιότητα , σας απευθύνουμε την παρούσα καλώντας την πρώτη από σας να αποφύγει ενέργειες  αμφίβολης νομιμότητας που βασίζονται σε καταχρηστικούς όρους λεόντειων συμβάσεων που έγιναν αποδεκτοί κάτω από την πίεση της λήξης των προθεσμιών  για διακοπή της αναλογικής εκπομπής τους οποίους τότε θέσατε   από κοινού με την ΕΕΤΤ, αλλά και της μονοπωλιακής κατάστασης που εκ των πραγμάτων διαμορφώθηκε. Επίσης σας καλούμε να μην βασιστείτε σε   αμφισβητούμενης ορθότητας  και ανέλεγκτα οικονομικά στοιχεία  τα οποία αναφέρονται και εγκρίνονται από την ΕΕΤΤ, ΜΟΝΟ σαν εκτίμηση και  ΜΟΝΟ  σαν προϋπολογιστικά και ΟΧΙ σαν τελικά  στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε , λόγω του αποκλειστικού, «μονοπωλιακού» δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής το οποίο μετά από τον διαγωνισμό του 2015 παραχώρησε η δεύτερη από εσάς ΕΕΤΤ , υποχρεώθηκαν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, να συμβληθούν με την εταιρεία σας ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος υπό συμβατικούς όρους οι οποίοι καταρτίστηκαν  μονομερώς από την εταιρεία σας  και δυστυχώς υπό την ανοχή της  ΕΕΤΤ όπως ακριβώς προτάθηκαν από εσάς.  Αυτούς τους μονομερείς όρους, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναγκάστηκαν να τους αποδεχτούν  υπό την «απειλή» παύσης μετάδοσης .

Σύμφωνα με την υπογραφείσα (κοινή για όλους) σύμβαση παροχής υπηρεσιών η μηνιαία «αμοιβή» της εταιρείας σας , καταβάλλεται  σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, που παραπέμπει  στο Παράρτημα 8 για την Τιμολόγηση το οποίο προσδιορίζει  και τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής σας.  

Βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της μηνιαίας αμοιβής σας  είναι το Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου(ΚΑΛΠΔ) που εγκρίνεται  από την ΕΕΤΤ ( ΜΟΝΟ προϋπολογιστικά).   Αυτό το  ΚΑΛΠΔ  αποτελεί τον αριθμητή του κλάσματος του Παραρτήματος 8 της σύμβασης, βάσει  του οποίου προσδιορίζεται  η αμοιβή σας, για το κάθε κανάλι χωριστά.  Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα κανάλια εθνικής εμβέλειας  με το ΚΑΛΔ.

Το αρχικό Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου – ΚΑΛΠΔ,  το οποίο ορίστηκε  με την απόφαση της ΕΕΤΤ  αριθ. 716-007/30-4-2014 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1587/17-6-2014, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που καταθέσατε και σας ενέκρινε η ΕΕΤΤ. Βάσει αυτού του  προϋπολογιστικού κόστους   μας κοστολογούσατε μέχρι σήμερα χωρίς όμως να έχει τελικά ελεγχθεί ή να έχει  οριστικοποιηθεί  από την ΕΕΤΤ, ως  θα όφειλε.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση  το ετήσιο κόστος για το ΚΑΛΔ (Εθνικής εμβέλειας) ανέρχεται στο ποσό των 14.321.530 ευρώ και το ΚΑΛΠΔ (περιφερειακής εμβέλειας) ανέρχεται στο ποσό των 5.055.803 ευρώ, ήτοι συνολικό κόστος για εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας το ποσό των 19.377.333 ευρώ.

Όμως από  έρευνα και  μελέτη του τελευταίου δημοσιευμένου επίσημου και νόμιμου  ισολογισμού της εταιρείας σας,   διαπιστώνεται ότι τα πάσης φύσεως γενικά  έξοδα για την  λειτουργία της εταιρείας σας για την φορολογική  χρήση 2015 τα οποία χρησιμοποιήθηκαν  ως βάση υπολογισμού  (ΚΑΛΠΔ και  ΚΑΛΔ) για τον προσδιορισμό της αμοιβής σας, είναι  κατά πολύ χαμηλότερα από τα προϋπολογισθέντα και εγκεκριμένα από την ΕΕΤΤ. Ήδη με την επιστολή μας αριθ. πρωτ. 130/4 Ιουλίου 2016 αλλά και προφορικά κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, σας ενημερώσαμε για όλες τις  αντιρρήσεις μας.

Πάρα ταύτα εσείς  ήδη έχετε αποστείλει επιστολές στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, με τις οποίες ζητείτε αυξήσεις μέχρι και 20%, ενώ θα έπρεπε να μειώσετε τις αμοιβές σας σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόσφατη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος ορθότητας ή αναφοράς πραγματικών στοιχείων για τον ήδη από 30/4/2014 (ΦΕΚ 1587/2014) εγκεκριμένο  προηγούμενο προϋπολογισμό της εταιρείας σας,  η ΕΕΤΤ εξέδωσε νέα απόφαση αριθ. 766-019/15-6-2016 που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2209/18-7-2016,  με την οποία αναπροσαρμόζει το ΚΑΛΠΔ για το 2016 με νέα ποσά, μειωμένα μεν  περί το 15%  αλλά και πάλι προϋπολογιστικά,  δηλαδή υποθετικά.

Οι «επιζήσαντες», εν μέσω κατάρρευσης των διαφημιστικών εσόδων και εξοντωτικής υπερφορολόγησης, περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί καλούνται να  καταβάλουν σημαντικά αυξημένες αμοιβές στην εταιρεία σας για την χρήση του ψηφιακού φάσματος ραδιοσυχνοτήτων θέτοντας σε ουσιαστικό κίνδυνο αυτή καθ’ αυτή τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας και τις θέσεις εργασίας που αυτές εξασφαλίζουν .

Μάλιστα επικαλείστε την μεταξύ μας υπογραφείσα σύμβαση η οποία όμως υπογράφηκε καταναγκάστηκα και υποχρεωτικά,  η  δε απαίτησή σας αυτή προβάλλεται σε μία χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από το εξόχως μεταβατικό θεσμικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η περιφερειακή τηλεόραση λόγω της επικείμενης διαδικασίας αδειοδότησης που απειλεί να μεταβάλλει δραματικά το όλο τοπίο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ΚΑΛΟΥΜΕ:

 

 Την πρώτη από εσάς εταιρεία DIGEA ΑΕ  να ΑΠΕΧΕΙ από κάθε ενέργεια επιβολής αυξήσεων στις χρεώσεις εις βάρος των μελών της Ένωσής μας , και λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των ποσών αυτών έως ότου:

 α) ελέγξουμε ( από κοινού με την ΕΕΤΤ) την ακρίβεια των στοιχείων του 2015 και 2016 που επικαλείστε για τον υπολογισμό του ΚΑΛΠΔ,  δηλαδή του βασικού στοιχείου όπως είναι ο αριθμητής του κλάσματος που καθορίζει την αμοιβή σας  και   

β) ξεκαθαρίσει θεσμικά το τοπίο της περιφερειακής τηλεόρασης.

Να θέσετε υπόψη μας αναλυτικά όλα τα νόμιμα και ήδη πραγματοποιημένα οικονομικά στοιχεία για την προηγουμένη περίοδο  (2015),  βάση των  οποίων  υπολογίζατε το ΚΑΛΠΔ και κατά συνέπεια την αμοιβή σας για το προηγούμενο διάστημα,  καθώς και τα προϋπολογιστικά στοιχεία για το νέο ΚΑΛΠΔ του 2016 και

Να προσέλθετε σε εποικοδομητικό διάλογο ενώπιον της ελεγκτικής αρχής  της ΕΕΤΤ  προκειμένου να βρεθούν νόμιμες, εφαρμόσιμες και αμοιβαία επωφελείς λύσεις τόσο επί του θέματος  του προσδιορισμού της αμοιβής σας και της τιμολόγησης όσο και για άλλα κρίσιμα θέματα της μεταξύ μας σύμβασης τα οποία είναι μη ανταγωνιστικά και άκρως ελλειμματικά σε σχέση με τους σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όπως είναι το εύρος συχνοτήτων που είναι πολύ χαμηλό και μη ανταγωνιστικό, με την χαμηλή ισχύ του σήματος εκπομπής, με την ποιότητα της  εικόνας, με την εμβέλεια σήματος που είναι πολύ μικρότερη της απαιτούμενης και νομοθετημένης,    αφού  δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των περιοχών μας σε σχέση με τα αλλά μεταδιδόμενα κανάλια εθνικής εμβέλειας κλπ

Επίσης καλούμε τη δεύτερη από εσάς, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT),  ως εποπτεύουσα Αρχή, να παρέμβει και να ελέγξει ( ως θα όφειλε)  απολογιστικά πλέον, όλα τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2015   και να μην επιτρέψει την οποιαδήποτε αύξηση των υπηρεσιών της DIGEA ΑΕ,  μέχρι ότου γίνει ο πραγματικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων που υπολογίζουν και καθορίζουν  το  ΚΑΛΠΔ, άρα και  την αμοιβή της DIGEA ΑΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση  θα αναγκαστούμε (όλοι μαζί οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας και ο κάθε ένας χωριστά)  να καταφύγουμε ενώπιον κάθε Ελληνικής και Ευρωπαϊκής  αρμόδιας διοικητικής και δικαστικής αρχής  για να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας,  ώστε να τροποποιηθούν οι παράνομοι και καταχρηστικοί όροι των  μεταξύ της εταιρείας σας και των μελών της Ένωσής μας,  συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών .

 

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς:

1) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο  «DIGEA- Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε»    που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Σωρού αριθ. 26 , όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

2) Την  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)  που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 60, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και

3)  Τον   αρμόδιο Υπουργό Επικράτειας κ. Νικόλαο Παππά  , Μέγαρο Μαξίμου, οδός Ηρώδου Αττικού 19 , προς γνώση του, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

 

Αθήνα
23 Αυγούστου 2016

 

Η  εξωδίκως δηλούσα και παραγγέλουσα

ΕΕΤΕΠ