Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

0
407

Σχετικό έγγραφό από ΕΣΡ:
https://www.esr.gr/wp-content/uploads/dimot-perif-ekloges-2019.pdf

1 Ερώτηση:
Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών, και πότε αρχίζουν
οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών
συμβούλων; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1769/26.3.2019, 1889/29.3.2019) Ποια είναι η περίοδος που
μπορούμε να μεταδίδουμε διαφημιστικά σποτ συνδυασμών και υποψηφίων; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ
2149/10.4.2019, 2179/12.4.2019, 2189/12.4.2019)

Απάντηση:
Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4249/2014 και
ισχύει, το οποίο αφορά στους περιορισμούς που τίθενται στους υποψηφίους κατά την προεκλογική
περίοδο (παρουσίαση εκπομπών και εμφανίσεις) ορίζει ότι: «Προεκλογική περίοδος για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών,
που προηγείται της ψηφοφορίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών».

Το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 3870/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4242/2014,
ορίζει ότι: «Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το
δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών». Επίσης,
σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 114 του
Ν. 3852/2010: «Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2)
μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών».

Το άρθρο 46 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 114 του Ν. 3852/2010,
ορίζει ότι: «6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας
στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία
για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019
ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια ….».
Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3870/2010 ορίζει ότι: «Κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών
και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και
οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγματοποίηση ομιλιών και η διανομή
έντυπου υλικού».

Από τα ανωτέρω θεωρούμε ότι προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) ειδικά η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 6 του Ν.
3870/2010 για τους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών (παρουσίαση εκπομπών από
υποψηφίους και εμφανίσεις υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα), αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν
από την διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο οποίος έχει προσδιοριστεί στις
26.5.2019, [βλ. και Επισήμανση 12]

β) η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία επιτρέπεται η μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικά μέσα
διαφημιστικών μηνυμάτων υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει δύο
(2) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,

γ) η προεκλογική περίοδος λήγει την 24:00 ώρα της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019.

 


2 Ερώτηση:
Επιτρέπεται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς μη ενημερωτικούς σταθμούς να
μεταδίδουν ενημερωτικές (δημοσιογραφικές) ή πολιτικές εκπομπές και να συμμετέχουν στις
εκπομπές τους υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών εκλογών; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1246/6.3.2019,
333/22.1.2019, 6484/14.12.2018)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι η μετάδοση ενημερωτικών (δημοσιογραφικών) και πολιτικών εκπομπών και η κατά
την προεκλογική περίοδο συμμετοχή σε εκπομπές υποψηφίων και η παρουσίαση των απόψεων και
της δραστηριότητας των συνδυασμών που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές, επιτρέπεται από τους
ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται
εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι
ενημερωτική.

 


3 Ερώτηση:
Ποιες είναι οι ρυθμίσεις και η σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εμφανίσεις των
υποψηφίων στα ΜΜΕ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου 2019 (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ
1889/29.3.2019)

Απάντηση (βλ. και επισήμανση 11):
Στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στις απαγορεύσεις
υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές ορίζεται ότι:

«2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους
περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους
εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και
ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από
διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων
και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.

β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των
υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή
ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστο-σελίδες, υπό
οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:

i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2)
φορές.

ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η
εμφάνιση μία (1)φορά.

iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.

iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές
συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις,
περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν
αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

v. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε
οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των
υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη
συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η
πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση
επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

vi. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται
στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που
σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.»


 

4 Ερώτηση:
Μέχρι ποια ημερομηνία δημοσιεύονται έρευνες – δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές στις 26 Μαϊου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 1907/29.3.2019)

Απάντηση:
Στο άρθρο 21 παρ. γ του Ν. 3202/2003, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.
4255/2014 και ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«Δημοσκοπήσεις

γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν
επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ημέρας της
ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των
εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών
και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και
στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή
αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά
με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές
θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα”.

δ. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (ΕΧΙΤ PΟLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύονται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ`
οιονδήποτε τρόπο πριν από την 19:00 ώρα της ημέρας αυτής».


 

5. Ερώτηση:
Από τη στιγμή που «έχει ανακοινωθεί» η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να
εμφανίζεται σε μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε εκπομπές
ψυχαγωγικού περιεχομένου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2026/3.4.2019)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι η συμμετοχή υποψηφίου σε ψυχαγωγική εκπομπή που μεταδίδεται από μη
ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό δεν επιτρέπεται (βλ. ερώτηση 2).


 

6 Ερώτηση:
Ο παρουσιαστής εκπομπής ενημερωτικού ή μη σταθμού που «έχει ανακοινωθεί» ως
υποψήφιος, μέχρι πότε μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ
2026/3.4.2019, 2151/10.4.2019)

Απάντηση (βλ. και επισήμανση 11):
Στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:

«2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους
περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους
εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και
ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από
διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων
και των ιστοσελίδων των συνδυασμών».

Η προεκλογική περίοδος στη συγκεκριμένη περίπτωση αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την
διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών (βλ. ερώτηση 1).
Δυνάμει των ανωτέρω φρονούμε ότι ο παρουσιαστής εκπομπών ενημερωτικών ή μη ενημερωτικών
σταθμών που «έχει ανακοινωθεί» ως υποψήφιος μπορεί να παρουσιάζει την εκπομπή του μέχρι την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία προσδιορίζεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ημέρα των
αυτοδιοικητικών εκλογών.


 

7 Ερώτηση:
Επιτρέπεται να παρουσιάζουν σε ραδιοφωνικό σταθμό υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
μουσικές εκπομπές που περιλαμβάνουν μόνο παρουσίαση τραγουδιών και αφιερώσεις χωρίς να
αναφέρεται το όνομά τους; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2149/10.4.2019)

Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 α του Ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(βλ. αναλυτικά ερωτήσεις 3 και 6) απαγορεύεται στους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών
«να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς, ελεύθερης λήψης».

Ως προς την προεκλογική περίοδο βλ. ερώτηση 1.

Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψή μας, η απάντηση στην ερώτηση σας είναι αρνητική.


 

8 Ερώτηση:
Μπορούν οι ενημερωτικοί και οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις
των υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και εντός ποιας
χρονικής περιόδου; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2149/10.4.2019, 1257/6.3.2019, 918/21.2.2019,
405/29.1.2019, 2189/12.4.2019, 2190/12.4.2019)

Απάντηση:
α. Ως προς τη μετάδοση διαφημίσεων από μη ενημερωτικούς σταθμούς:

Θεωρούμε ότι, επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα – παρότρυνση για
επιλογή συγκεκριμένου υποψηφίου ή συνδυασμού, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής
δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει
ένας μη ενημερωτικός σταθμός (πρβλ. άρθρο 5 παρ. 5 εδάφια β’ επ. Ν. 3592/2007).
Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών μπορούν να
μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί (βλ. και ερώτηση 2).

β. Ως προς τη μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων από ενημερωτικούς σταθμούς κατά τις
αυτοδιοικητικές εκλογές:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3870/2010: «Η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε
ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασμών και των υποψηφίων υπολογίζεται
με βάση τους εγκεκριμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη
δημοσίευση του παρόντος».


 

9 Ερώτηση:
Μπορούν οι υποψήφιοι σύμβουλοι να προβάλλουν την προεκλογική τους κάρτα κατά
την ως άνω περίοδο; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2119/8.4.2019)

Απάντηση:
Η προβολή της προεκλογικής «κάρτας» (δηλ. σταθερής εικόνας με τα στοιχεία του υποψηφίου)
αποτελεί προεκλογική διαφήμιση και υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου.


 

10 Ερώτηση:
Επιτρέπεται κατά την προεκλογική περίοδο η μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού
περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21 του Ν. 2328/1995, τα οποία προβάλλουν αμέσως ή εμμέσως το
έργο υποψηφίων ή συνδυασμών των αυτοδιοικητικών εκλογών; (αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2215/15.4.2019)

Απάντηση:
Το άρθρο 11 παρ. 1β του Ν. 3023/2002 σχετικά με τις απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών ορίζει ότι:
«1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς
κομμάτων: …. β. Η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του
άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά
κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών
μηνυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο».

Η διάταξη αυτή ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές και εφαρμόζεται ανάλογα και στις ευρωεκλογές
δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 19 του Ν. 4255/2014, το οποίο ορίζει ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέμα δεν
προβλέπεται ειδική ρύθμιση».

Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι η ανωτέρω διάταξη είναι εφαρμοστέα αναλογικά και στις
αυτοδιοικητικές εκλογές κατά μείζονα λόγο.


 

11 Επισήμανση σχετικά με τις ερωτήσεις 3 και 6: [23.4.2019]

Σχετικά με τις ερωτήσεις 3 και 6 διευκρινίζεται ότι, δυνάμει του άρθρου 51 του Ν. 4555/2018, με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 120 του Ν. 3852/2010 για τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση
συνδυασμών, στις περιφερειακές εκλογές εκλέγονται μόνο περιφερειάρχες και περιφερειακοί
σύμβουλοι. Δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 160
του Ν. 3852/2010, οι αντιπεριφερειάρχες «ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του
περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Συνεπώς, οι διατάξεις του Ν.
3870/2010 σχετικά με τις εμφανίσεις υποψηφίων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και την παρουσίαση
εκπομπών από υποψηφίους εφαρμόζονται μόνο στους περιφερειάρχες και τους περιφερειακούς
συμβούλους.


 

12 Επισήμανση σχετικά με την ερώτηση 1: [24.4.2019]
(αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2445/24.4.2019)

Η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών αρχίζει την 00.01 της 26.4.2019 (το
μεσονύκτιο της 25ης προς την 26η Απριλίου 2019).


 

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

13 Eρώτηση:
Επιτρέπεται οι υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε σε δικό τους διαφημιστικό μήνυμα,
είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του συνδυασμού ; (ΑΠ 2362/22.4.2019 και 2376/23.4.2019)
[24.4.2019]

Απάντηση:
Η εμφάνιση υποψηφίου σε διαφημιστικό μήνυμα (δηλ. σε σύντομης διάρκειας μήνυμα, που υπάγεται
στους περιορισμούς του νόμου ως προς τα όρια των προεκλογικών δαπανών – βλ. απάντηση 8β) δεν
θεωρείται εμφάνιση και δεν υπάγεται στους σχετικούς περιορισμούς του νόμου.


 

14 Eρώτηση:
Αναφορικά με τις εμφανίσεις των επικεφαλής συνδυασμών που συμμετέχουν στις
επερχόμενες Περιφερειακές Εκλογές (υποψήφιοι Περιφερειάρχες), επιτρέπεται η αναμετάδοση
αποσπασμάτων τηλεοπτικής εκπομπής, κατά την οποία μεταδόθηκε οργανωμένη συζήτηση μεταξύ
τεσσάρων (4) υποψηφίων Περιφερειαρχών (επικεφαλής συνδυασμών), στο δελτίο ειδήσεων ή/και σε
άλλη ενημερωτική εκπομπή του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού ή/και ραδιοφωνικού σταθμού ιδίων
συμφερόντων; (ΑΠ. 2518/2.5.2019) [2.5.2019]

Απάντηση:
Οι σχετικές με το ερώτημα διατάξεις διαλαμβάνονται ανωτέρω στην Απάντηση της Ερώτησης 3.

Με βάση τις διατάξεις αυτές θεωρούμε ότι ο προφανώς εξαιρετικός χαρακτήρας του άρθρου 6 παρ.
2 στοιχ. β’ υποστοιχ. v’ του Ν. 3870/2010 επιβάλλει να ερμηνεύεται στενά και, ως εκ τούτου, δεν
είναι δυνατή η αναμετάδοση αποσπασμάτων της αναφερόμενης στην ερώτηση εκπομπής.


 

15. Επισήμανση σχετικά με την ερώτηση 5: [8.5.2019]
(αρ. πρωτοκ. ΕΣΡ 2586, 2602/7.5.2019 και 2620/8.5.2019)

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή υποψηφίου σε ψυχαγωγική εκπομπή που μεταδίδεται από μη
ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό δεν επιτρέπεται (βλ. ερώτηση 2).


16. Ερώτηση:
Τα διαφημιστικά «banner» υποψηφίων δημάρχων και συμβούλων που προβάλλονται
σε ενημερωτικά «sites» επιτρέπονται ή απαγορεύονται; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2499/2.5.2019 και
2579/6.5.2019, 2478/2.5.2019). Ισχύουν οι απαγορεύσεις για τη μετάδοση τηλεοπτικών
διαφημιστικών πολιτικών μηνυμάτων και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
2480/2.5.2019)

Απάντηση:
Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ο έλεγχος:

α) του περιεχομένου των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πολιτικών
μηνυμάτων που προβάλλονται σ’ αυτές,

β) των εκπομπών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου και τυχόν διαφημιστικών πολιτικών
μηνυμάτων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια μετάδοσής τους,

γ) της προβολής υποψηφίων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


 

17. Ερώτηση:
Υποψήφιος σύμβουλος με έτερη ιδιότητα π.χ. πρόεδρος συλλόγου ή γραμματέας
νομαρχιακής κόμματος μπορεί να προβληθεί με αυτή την ιδιότητα ή θεωρείται προβολή που εμπίπτει
στους αυστηρούς περιορισμούς της νομοθεσίας περί δημοτικών συμβούλων οπότε καθ’ όλη την
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας θα πρέπει να προβληθεί μόνο μία φορά; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
2473/30.4.2019)

Απάντηση:
Για το ερώτημά σας ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην ερώτηση 3. Ενόψει αυτού, φρονούμε
ότι η προβολή υποψηφίου υπό τις συνθήκες που ερωτάται θεωρείται εμφάνιση κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010.


 

18. Ερώτηση:
Αν γίνει μία ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη σε κάποιον υποψήφιο, η επανάληψη
της εκπομπής σε άλλη μέρα και ώρα εμπίπτει στην «καταγραφή» εμφανίσεων του υποψηφίου στις
οποίες έχει δικαίωμα; Με απλά λόγια η επανάληψη μετράει ως επιπλέον εμφάνιση; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
2483/2.5.2019)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι η επαναληπτική μετάδοση ραδιοφωνικής εκπομπής που περιέχει ζωντανή
ραδιοφωνική συνέντευξη υποψηφίου υπολογίζεται ως εμφάνιση και προσμετράται στον συνολικά
επιτρεπόμενο κατά την προεκλογική περίοδο αριθμό εμφανίσεων των υποψηφίων.


 

19. Ερώτηση:
Η κάλυψη της προεκλογικής ομιλίας υποψηφίου Δημάρχου από τοπικά – περιφερειακά
κανάλια χωρίς προηγούμενο δικό του αίτημα υπολογίζεται ως εμφάνιση; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
2575/6.5.2019)

Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 β περ. iv του Ν. 3870/2010 «Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η
συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα
δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους
δραστηριότητας». Η προεκλογική ομιλία υποψηφίου εμπίπτει στην προεκλογική δραστηριότητα
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3870/2010.

Συνεπώς, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων θεωρούμε ότι η μετάδοση προεκλογικής ομιλίας
υποψηφίου Δημάρχου από τοπικά – περιφερειακά κανάλια συνιστά εμφάνιση, εφόσον γίνεται
κατόπιν προηγούμενου δικού του αιτήματος και όχι εάν δεν έχει προηγηθεί τέτοιο αίτημα. Θα πρέπει,
πάντως, να εξετάζεται και να κρίνεται κατά περίπτωση το ενδεχόμενο καταστρατήγησης των
σχετικών διατάξεων.


 

20. Ερώτηση:
Στα διαφημιστικά πολιτικά μηνύματα επιτρέπεται να ακούγεται η φωνή του
υποψηφίου; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2558/6.5.2019)

Απάντηση:
Φρονούμε πως η απάντηση πρέπει να είναι θετική.


 

21. Ερώτηση:
Όλοι οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων ισχύουν από την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου ή από την ανακήρυξη των συνδυασμών στις 11.5.2019; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
2582/6.5.2019)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων ισχύουν από την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου (βλ. ερωτήσεις 1 και 12).


 

22. Ερώτηση:
Ο κάθε περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός πόσα στρογγυλά τραπέζια μπορεί να
κάνει με τους επικεφαλής των συνδυασμών; Ένα ή περισσότερα χωρίζοντάς τα σε θεματικές
ενότητες; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2582/6.5.2019)

Απάντηση:
Φρονούμε πως δεν υπάρχει εκ του νόμου περιορισμός του αριθμού των «οργανωμένων συζητήσεων»
που μπορεί να διοργανώσει ένας περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός. Ο περιορισμός αφορά τη
συμμετοχή των υποψηφίων σ’ αυτά, επειδή λογίζεται ως εμφάνιση, για την οποία ισχύουν οι σχετικοί
περιορισμοί του άρθρου 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010 (βλ. ερώτηση 3).


 

23. Ερώτηση:
Θεωρείται εμφάνιση η επανάληψη εκπομπής; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2619/8.5.2019)

Απάντηση:
Ισχύει η απάντηση στην ερώτηση 18.


 

24. Ερώτηση:
Θεωρείται εμφάνιση υποψηφίου η δήλωση σε ρεπορτάζ ή το απόσπασμα από ομιλία
που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ρεπορτάζ; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2619/8.5.2019)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι η αναπαραγωγή οπτικού ή ηχητικού υλικού με δηλώσεις υποψήφιων, ακόμα και στην
περίπτωση που δεν θίγονται ευθέως ζητήματα που αφορούν στις αυτοδιοικητικές, θα λογίζεται ως
εμφάνιση προσμετρώμενη στις οριζόμενες περιοριστικά στο νόμο εμφανίσεις. Αντιθέτως, σε
περίπτωση εξαιρετικά σύντομης αναφοράς σε δήλωση υποψήφιου (χωρίς να γίνεται αναπαραγωγή
οπτικού ή ηχητικού υλικού), δήλωση που, κατά την κρίση του δημοσιογράφου, είναι σημαντική είτε
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε γενικότερα, η αναφορά αυτή δεν πρέπει να προσμετράται ως
εμφάνιση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση στιγμιαίας αναφοράς ή εμφάνισης του υποψηφίου,
εφόσον δεν μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή ομιλία του. Πρέπει πάντως να κρίνεται κατά
περίπτωση και να εκτιμάται εάν η τυχόν επαναλαμβανόμενη αναφορά σε υποψήφιο γίνεται προς
καταστρατήγηση των σχετικών ρυθμίσεων.


 

10.5.2019
25. Ερώτηση:
Προσμετράται στις εμφανίσεις η τηλεφωνική συνέντευξη ή η εμφάνιση στο πλατό
εκπομπής δικηγόρου, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αν και θα
αναφερθεί αποκλειστικά και μόνον στην υπόθεση που έχει αναλάβει και η οποία βρίσκεται στην
επικαιρότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2683/10.5.2019)

Απάντηση:
Για το ερώτημά σας ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην ερώτηση 3. Ενόψει αυτού, φρονούμε
ότι η προβολή υποψηφίου υπό τις συνθήκες που ερωτάται θεωρείται εμφάνιση κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010. (βλ. ερώτηση 17).


 

26. Ερώτηση: (22.5.2019)
Σε περίπτωση υποψηφίων δημάρχων, που δεν είναι εν ενεργεία δήμαρχοι, μπορούν να βγουν σε
τηλεοπτική εμφάνιση μόνοι τους, σε εκπομπή ή δελτίο ακόμα και αν δεν έχει γίνει κάποιο debate με
τους υπόλοιπους υποψήφιους του ίδιου δήμου; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2789/16.5.2019)

Απάντηση:
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ως επικεφαλής των συνδυασμών μπορούν δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2 β v
του Ν. 3870/2010 (βλ. ερώτηση 3) μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών να μετέχουν σε
οργανωμένες συζητήσεις χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί
σταθμοί οφείλουν, δυνάμει της ίδιας διάταξης, να προσκαλούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις
αυτές τα 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

Οι εμφανίσεις, όμως, των επικεφαλής των συνδυασμών σε μορφή προσωπικών συνεντεύξεων ή στο
πλαίσιο κάλυψης κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας υπόκεινται στους
αριθμητικούς περιορισμούς του άρθρου 6 παρ. 2 β i και ii του Ν. 3870/2010 (βλ. ερώτηση 3).
Δυνάμει των ανωτέρω, φρονούμε ότι εφόσον παρά την πρόσκληση από τον τηλεοπτικό σταθμό
τουλάχιστον των 2/3 των ανακηρυχθέντων υποψηφίων των συνδυασμών, δεν προσέλθουν όλοι, θα
είναι δυνατή η εμφάνιση ενός υποψηφίου δημάρχου μόνου.


 

27. Ερώτηση:
Όταν προσκαλούνται όλοι οι υποψήφιοι ενός δήμου ή μίας περιφέρειας σε δημόσια
τηλεοπτική συζήτηση τύπου debate, και δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 2/3 ώστε να υπάρχει η
απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να αναφερθεί δημοσίως ποιοι υποψήφιοι δέχτηκαν την πρόκληση και
ποιοι δεν την δέχτηκαν με συνέπεια την ματαίωση της εκπομπής; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2775/15.5.2019)

Απάντηση:
Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2 β v του Ν.
3870/2010 (βλ. ερώτηση 3 και 26) να προσκαλούν τα 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων
επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετάσχουν σε οργανωμένες συζητήσεις κατά την προεκλογική
περίοδο. Φρονούμε ότι η μη προσέλευση όλων των καλεσμένων δεν συνιστά εκ του νόμου λόγο
ματαίωσης της εκπομπής, αλλά η απόφαση αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του σταθμού.
Θεωρούμε ότι ο παρουσιαστής της εκπομπής μπορεί να αναφέρει δημοσίως ποιοι υποψήφιοι
δέχτηκαν την πρόκληση και ποιοι όχι.


 

28. Ερώτηση:
Υποχρεούμαστε να προσκαλέσουμε σε ενημερωτική εκπομπή όλους τους επικεφαλής
των συνδυασμών που κατέρχονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές του α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης
στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2794/16.5.2019)

Απάντηση:
Σχετική με το θέμα είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 β v του Ν. 3870/2010 (βλ. ερώτηση 3).


 

29. Ερώτηση:
Επιτρέπεται οι υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε στο δικό τους διαφημιστικό μήνυμα,
είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του συνδυασμού, κοιτώντας και μιλώντας στην κάμερα,
απευθυνόμενοι στο κοινό; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2852/20.5.2019)

Απάντηση:
Θεωρούμε ότι η απάντηση στο ερώτημα σας είναι θετική (βλ. ερώτηση 20).


 

30. Ερώτηση:
Ερωτάται αν η κάλυψη προεκλογικής ομιλίας υποψηφίου Δημάρχου και η
αναμετάδοσή της από τοπικό – περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό χωρίς να εμφανίζεται το πρόσωπο
του υποψηφίου (μόνο ομιλία υποψηφίου και πλάνα από το συγκεντρωμένο πλήθος) και χωρίς να έχει
προηγηθεί δικό του αίτημα για την ως άνω κάλυψη και αναμετάδοση, υπολογίζεται ως εμφάνιση.
(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2914/22.5.2019)

Απάντηση:
Αντίστοιχη ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί στην ερώτηση 19.


 

31. Ερώτηση: (23.5.2019)
Στην περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών, κατά την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ
των δύο εκλογών, πέραν από τις οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων,
στις οποίες θα καλούνται και οι δύο επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν, επιτρέπεται
απεριόριστος αριθμός μεμονωμένων εμφανίσεων των επικεφαλής των δύο συνδυασμών που
μετέχουν στις επαναληπτικές εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσίαση των υποψηφίων είναι
ισότιμη και ο διατιθέμενος χρόνος είναι ίσος για τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους
συνδυασμούς; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2943/22.5.2019)

Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 β, περ. v, εδ. γ του Ν. 3870/2010, σχετικά με τη συμμετοχή των
επικεφαλής συνδυασμών σε οργανωμένες συζητήσεις χωρίς περιορισμό εμφανίσεων: «Σε περίπτωση
επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν».
Πέραν τούτου, δεν γίνεται στο νόμο κάποια άλλη αναφορά ειδικά για τις επαναληπτικές εκλογές, γι’
αυτό και θεωρούμε ότι ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις ως προς τον αριθμό εμφανίσεων των επικεφαλής
των συνδυασμών και τις λοιπές ρυθμίσεις της πιο πάνω διάταξης. Επισημαίνεται, πρoσθέτως, ότι στο
πλαίσιο τήρησης της αρχής της αναλογικής ισότητας η παρουσίαση των υποψηφίων και ο
διατιθέμενος σ’ αυτούς χρόνος θα πρέπει να είναι ισότιμοι.


 

32. Ερώτηση: (23.5.2019)
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας έγινε από τον σταθμό μας η
μετάδοση της ομιλίας του. Τον Πρωθυπουργό προλόγισε και απεύθυνε χαιρετισμό ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης. Ο χαιρετισμός του διήρκεσε περίπου 5 λεπτά.
Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί την μία εμφάνιση που του αναλογεί οπότε και δεν πρέπει να τον
ξαναπροβάλουμε; (αρ. πρωτ. 1853/2.5.2019)

Απάντηση:
Για το ζήτημα αυτό έχουμε πάρει θέση και στο ερώτημα 19. Εν προκειμένω, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί ειδοποίηση από τον υποψήφιο περιφερειάρχη προς τον τηλεοπτικό σταθμό για την
κάλυψη του χαιρετισμού του, θεωρούμε καταρχήν ότι η μετάδοση αυτή δεν αποτελεί εμφάνιση κατά
την έννοια του νόμου. Εφόσον παραστεί ανάγκη, η συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να
ελεγχθεί ως καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.


 

33. Ερώτηση: (28.5.2019)
α) Παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα τι ισχύει με τις εμφανίσεις των υποψηφίων δημάρχων και
περιφερειαρχών ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών. β) Σήμερα Δευτέρα μπορούμε να
προβάλουμε τις χθεσινές τους δηλώσεις – πανηγυρισμούς από τα εκλογικά; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ
3014/27.5.2019 και 3027/28.5.2019)

Απάντηση:
α) Καταρχήν, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 β περ. iv του Ν. 3870/2010 «ως
εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις
των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και
αυτών που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της
προεκλογικής τους δραστηριότητας».

Ο Ν. 3870/2010 δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση ως προς τις εμφανίσεις των υποψηφίων για το χρονικό
διάστημα μέχρι την διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γι αυτό και
θεωρούμε ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010. Επομένως:

Η συμμετοχή των υποψηφίων σε οργανωμένες συζητήσεις κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την
επαναληπτική εκλογή τους είναι απεριόριστη δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2 β, περ. v, εδ. γ του Ν.
3870/2010 (βλ. ερώτηση 32).

Αντίθετα, οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν
αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας, υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου
6 παρ. 2 β, περ. i και ii του Ν. 3870/2010 που αφορούν στην προεκλογική περίοδο και άρα ισχύουν
τα εξής:

i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2)
φορές.

ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η
εμφάνιση μία (1) φορά.

β) Φρονούμε ότι μετά την ημέρα των εκλογών είναι δυνατή η μετάδοση των δηλώσεων και
πανηγυρισμών της 26.5.2019 των υποψηφίων (χωρίς να θεωρούνται εμφανίσεις), αρκεί να μην
γίνεται σε καταστρατήγηση των σχετικών ρυθμίσεων.


 

34. Ερώτηση:
Την εβδομάδα που διανύουμε έως την Παρασκευή 30 Μαϊου για ποιους ισχύουν οι
περιορισμοί εμφανίσεων; Συγκεκριμένα: Υποψήφιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους που
συμμετέχουν στις επαναληπτικές. Περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στις
παρατάξεις που πάνε στον δεύτερο γύρο είτε εκλέγονται βάσει σταυροδοσίας, είτε όχι. Υποψήφιοι
περιφερειάρχες/δήμαρχοι και σύμβουλοι παρατάξεων που δεν συνεχίζουν στον δεύτερο γύρο. (αρ.
πρωτ. ΕΣΡ 3028/28.5.2019)

Απάντηση:
Οι περιορισμοί εμφανίσεων ισχύουν για τους υποψήφιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που
συμμετέχουν στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και για όσα από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην ερώτηση ενεργούν υπέρ ή για λογαριασμό των υποψηφίων του δευτέρου
γύρου.


35. Ερώτηση: (28.5.2019)
α) Κατά την προεκλογική περίοδο των επαναληπτικών εκλογών, επιτρέπονται οι προσωπικές
συνεντεύξεις καθενός εκ των δύο εκάστοτε τελικών υποψηφίων, ξεχωριστά, αντί της διενέργειας
οργανωμένες συζήτησης μεταξύ αυτών κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 6 παρ. 2 β, περ. v, εδ. γ του
Ν. 3870/2010, υπό την προϋπόθεση ότι θα δίδεται πάντα ίσος χρόνος σε έκαστο των
συνεντευξιαζόμενων; β) Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω συνεντεύξεις προσμετρώνται ως
εμφανίσεις της προεκλογικής περιόδου του β γύρου, με την έννοια του αρ. 6 παρ. 2 περ. β του Ν.
3870/2010; (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3032/28.5.2019)

Απάντηση:
α) Το άρθρο 6 παρ. 2 β του Ν. 3870/2010 προβλέπει δυνατότητα μετάδοσης τόσο προσωπικών
συνεντεύξεων των υποψηφίων, όσο και συμμετοχής τους σε οργανωμένες συζητήσεις. Εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια του σταθμού τι θα επιλέξει να μεταδώσει.

β) Η απάντηση είναι θετική.


 

36. Ερώτηση:
α) Μπορούμε να παρουσιάζουμε μεμονωμένους υποψήφιους δημάρχους και
περιφερειάρχες ή πρέπει να τους παρουσιάζουμε σε μορφή ντιμπέιτ;

β) Επίσης, σε περίπτωση
ντιμπέιτ εάν ένας από τους δύο αρνηθεί πώς κινούμαστε;
(αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3030/28.5.2019)

Απάντηση:
α) Φρονούμε ότι δυνάμει του άρθρου 6 παρ. β περ. iv και v του Ν. 3870/2010 είναι δυνατή η
παρουσίαση μεμονωμένων υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών υπό μορφή προσωπικής
συνέντευξης ή κάλυψης, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

β) Βάσει του νόμου είναι υποχρεωτική η πρόσκληση των επικεφαλής των συνδυασμών των
επαναληπτικών εκλογών σε οργανωμένες συζητήσεις. Θεωρούμε, όμως, ότι εάν αρνηθεί ένας εκ των
δύο, είναι δυνατή η διενέργεια της συζήτησης με τον έτερο υποψήφιο. Εύλογο θα ήταν να γίνεται και
σχετική ενημέρωση των τηλεθεατών.